Regulamin

Ze względu na jakość oferowanych przeze mnie usług, możliwość rejestracji wizyt online oraz obowiązek prowadzenia  dokumentacji medycznej niezbędna jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja
regulaminu strony oraz systemu rejestracji.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z regulaminem strony.

Korzystanie z usług i rejestracji online jest jednoznaczne ze zgodą i akceptacją poniższego regulaminu.

Polityka Prywatności i regulamin korzystania ze strony Rehabilitacja Malucha Artur Polczyk,
03 Lipiec 2023r. 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze strony www.rehabilitacjamalucha.pl oraz systemu rejestracji online na stronie www.rehabilitacjamlucha.pl wykorzystującej system SETMORE , szczególnie w zakresie sposobu zarządzania, ochrony i udostępniania, przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych przez system rejestracji SETMORE . 

1.2. Administratorem danych podanych przez pacjenta oraz wprowadzonych przez Użytkownika na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) jest Rehabilitacja Malucha Artur Polczyk z siedzibą we Wrocławiu, Aleja Jana Matejki 26/13, 50-333 Wrocław, REGON: 022529048, NIP: 6412377786. 

1.2.1. Dane pacjenta i/lub jego opiekuna w Formularzu rejestracji online są zapisywane i przechowywane na serwerach firmy SETMORE. Wykorzystywanie rejestracji online przez pacjenta/opiekuna prawnego pacjenta są równoznaczne, z akceptacją regulaminu strony www.rehabilitacjamalucha.pl oraz regulaminu firmy SETMORE dostępnego pod adresem https://www.setmore.com/privacy . Zgodnie z regulaminem systemu SETMORE rodzic podaje w formularzu swoje dane lub swojego podopiecznego, który ukończył 13 rok życia.

1.3. Użytkownik realizując niniejszy Regulamin dokłada najwyższej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były: a) Zgodnie z prawem; 

b) Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami 

c) Przetwarzane w sposób poprawny i adekwatny do założonych celów 

d) Przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. 

2. Definicje 

2.1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

a) Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania ze strony www.rehabilitacjamalucha.pl oraz systemu rejestracji SETMORE.

b) Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne; informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
c) Fizjoterapeuta – osoba, która posiada tytuł zawodowy „fizjoterapeuty” .
d) Użytkownik – Pacjent/opiekun prawny pacjenta i fizjoterapeuta, korzystający ze strony www.rehabilitacjamalucha.pl oraz systemu rejestracji SETMORE
e) Login – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujących osobę w systemie informatycznym
f) Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych przypisanych do Loginu umożliwiający korzystanie z systemu rejestracji SETMORE.
g) Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
h) Sprawdzenie zgodności – czynności mające na celu zweryfikowanie zgodności przetwarzanych danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych
i) System rejestracji SETMORE – chroniony prawem autorskim program komputerowy pod nazwą SETMORE wraz z pozostałymi elementami, niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu Prawa autorskiego, służący do gromadzenia danych pacjenta
j) Tajemnica zawodowa – wszystkie informacje dotyczące pacjentów, uzyskane w trakcie zawierania i realizacji umowy z uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. k) Usuwanie danych – zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
l) Zbiór danych – każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;
m) Zgoda osoby, której dane dotyczą – rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie. Wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
n) Logowanie – wprowadzenie przez Użytkownika znanego tylko jemu hasła uprawniającego go do wejścia na Konto Użytkownika.
o) Wylogowanie – rozumie się przez to wyjście przez Użytkownika z Konta Użytkownika, w taki sposób aby żadna inna osoba nie miała dostępu do Konta Użytkownika.
p) Administrator danych osobowych/ADO – administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ) jest firma SETMORE i Rehabilitacja Malucha Artur Polczyk.

3. Dostęp do Systemu
3.1. Warunkiem uzyskania przez Użytkownika dostępu do Systemu jest zaakceptowanie Regulaminu.
3.2. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem korzystania z SETMORE i stroną www.rehbilitacjamalucha.pl i akceptuje postanowienia oraz że wprowadzone przez Użytkownika identyfikacyjne dane osobowe są zgodne z prawdą.
3.3. Użytkownik może utworzyć w Systemie tylko jedno Konto Użytkownika.
3.4. Logowanie do Systemu wymaga każdorazowo wprowadzenia Loginu oraz Hasła dostępu ustawionego przez użytkownika.
3.5. Użytkownik systemu zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia Loginu i Hasła przed osobami nieupoważnionymi oraz do nieudostępniania Loginu i Hasła osobom trzecim. 3.6. Użytkownik, w celu odpowiedniego zabezpieczenia dostępu do Systemu powinien zmieniać Hasło co 30 dni.
3.7. W przypadku utraty Hasła dostępu należy bezzwłocznie zresetować Hasło na stronie logowania do Systemu.
3.8. Po zakończeniu pracy w Systemie użytkownik każdorazowo Wyloguje się.
3.9. Administratorzy nie odpowiadają za szkody powstałe w wyniku niewylogowania się i przekazywania loginów osobom .
3.10. W przypadku zakończenia użytkowania Systemu Użytkownik składa oświadczenie w sprawie usunięciu Konta Użytkownika.

4. Obowiązki użytkownika Systemu
4.1. Użytkownikiem Systemu Informatycznego może być Fizjoterapeuta i pacjent lub jego Opiekun Prawny, który, przeszedł pomyślnie proces rejestracji.
4.2. Użytkownik systemu zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia Loginu i Hasła przed osobami nieupoważnionymi oraz do nieudostępniania Loginu i Hasła osobom trzecim.
4.3. Użytkownik Systemu –  Fizjoterapeuta przed wprowadzeniem Danych Osobowych pacjenta do systemu (po pierwszej wizycie) jest zobowiązany do uzyskania pisemnej Zgody pacjenta (zgodnie z wzorcem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu)
4.4. Użytkownik systemu obowiązany jest do udzielenia pacjentowi informacji, że zgoda na Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może być w każdym czasie odwołana.
4.5. Zgoda pacjenta nie jest wymagana, jeżeli Przetwarzanie jego danych osobowych ma polegać na ich usunięciu z Systemu.
4.6. Użytkownik Systemu jest obowiązany poinformować pacjenta o celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców.
4.7. W razie wykazania przez osobę, której Dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Użytkownik jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru.

5. Odpowiedzialność Użytkowników i pacjentów
5.1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody będące skutkiem tego, iż na Koncie Użytkownika zostały zapisane przez Użytkownika nieprawdziwe lub niepełne dane.
5.2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność, za uzyskanie przez osoby nieupoważnione dostępu do danych zgromadzonych na Koncie Użytkownika, jeżeli stało się to skutek działania bądź zaniechania Użytkownika.
5.3. Pacjent bądź jego prawy opiekun rejestrujący wizytę jest zobowiązany do poinformowania Fizjoterapeuty o odwołaniu rezerwacji/wizyty do 12 godzin od zarezerwowanego terminu (telefonicznie bądź mailowo).
5.4. Pacjent bądź jego prawny opiekun, który zarezerwowałe termin opłaci 50% ceny wizyty, jeśli nie zostanie ona odwołana w odpowiednim czasie.

6. Zmiana Regulaminu
6.1. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
6.2. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora o zmianie regulaminu przez umieszczenie na stronie startowej www.rehabilitacjamalucha.pl wiadomości o zmianie treści regulaminu, zawierającej zestawienie zmian. Informacja ta będzie widoczna na stronie nie krócej niż przez 7 kolejnych dni kalendarzowych.
6.3. W przypadku gdy Użytkownik nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest o tym fakcie powiadomić Administratora, nie później niż 7 dni od momentu umieszczenia informacji o zmianie Regulaminu. 

Kim jesteśmy

Adres strony internetowej to: https://rehabilitacjamalucha.pl. Strona umożliwia rejestrowanie wizyt online w gabinecie, informuje o wydarzeniach związanych z moją aktywnością zawodową, dydaktyczną i naukową.

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Anonimizowany ciąg znaków utworzony z twojego adresu e-mail (zwany też hashem) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jest używany. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Jeśli skomentujesz coś w witrynie, będzie można wybrać opcję zapisu nazwy, adresu e-mail i witryny internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie wysłamy twoje dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu. Jeśli rejestrujesz wizytę online przez system Set More wszystkie informacje znajdziesz na początku tej strony oraz w samym systemie rejestracji.

ZGODA PACJENTA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane Pacjenta

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………….

PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………….., legitymujący/a się dowodem osobistym nr ……………………………………….., po zapoznaniu się z udostępnionymi informacjami i uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania:

1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Rehabilitacja Malucha Artur Polczyk  z siedzibą we Wrocławiu, Al. Jana Matejki 26/13, 50-333 Wrocław moich danych osobowych i danych osobowych dziecka …………………………………………………….., którego jestem prawnym opiekunem, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016r. poz.922), w tym danych dotyczących stanu mojego zdrowia/ zdrowia mojego podopiecznego/ dziecka, zastosowanych metod diagnostycznych, leczniczych, rezultatów zastosowanych metod diagnostycznych, leczniczych – danych wrażliwych, przez system Finezjo (rekomendowany przez Krajową Izbę Fizjoterapeutyczną) w celu prawidłowego prowadzenia przez fizjoterapeutę dokumentacji medycznej w programie Finezjo i umieszczania tych danych przez fizjoterapeutę Artura Polczyka w Programie Finezjo.

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Rehabilitacja Malucha Artur Polczyk  z siedzibą we Wrocławiu, Al. Jana Matejki 26/13, 50-333 Wrocław danych kontaktowych, Imienia i Nazwiska, adresu email, numeru telefonu, diagnozy pacjenta, którego jestem pełnoprawnym opiekunem w celu prowadzenia rejestracji pacjentów/ rejestracji online z wykorzystaniem programu SET MORE.

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Rehabilitacja Malucha Artur Polczyk  z siedzibą we Wrocławiu, Al. Jana Matejki 26/13, 50-333 Wrocław danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej mojej osoby/ mojego podopiecznego/ dziecka, w tym orzeczeń, opinii lekarskich, dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu opisanego w pkt. 1 powyżej.

Nadto oświadczam, że:

1. niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i celu opisanym w pkt. 1 i 2 powyżej udzielam dobrowolnie.

2. Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych osobowych / danych osobowych mojego podopiecznego oraz ich poprawiania.

…………….………., dnia ……………………………………………

Podpis pacjenta / opiekuna prawnego

 …………………………………………………………….

Podsumowanie

Widoczność: Publiczne

Opublikowano obecną wersję : 2023 Lipiec 23:10